F.A.Q.

Algemene voorwaarden

New Carbon is een bedrijf van Four Mountains Trading Kvk: 56040628

artikel 1             Algemeen

1.            Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen New Carbon / Four Mountains Trading, en een Opdrachtgever waarop New Carbon / Four Mountains Trading deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van find me job deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.            Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van New Carbon / Four Mountains Trading en zijn directie.

3.            Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

4.            Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

5.            Indien New Carbon / Four Mountains Trading niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat New Carbon / Four Mountains Trading in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2              Offertes en aanbiedingen

1             Alle offertes en aanbiedingen van New Carbon / Four Mountains Trading zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2             New Carbon / Four Mountains Trading kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3             De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.            Levering geschiedt af bedrijf van New Carbon / Four Mountains Trading . De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van i найти работу nformatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is New Carbon / Four Mountains Trading gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

5.          Gratis fietsdoos. New Carbon / Four Mountains Trading stelt ter verzending van fietsen een gratis fietsdoos beschikbaar. Deze fietsdoos wordt kosteloos verzonden indien de te repareren fiets hierin aan New Carbon / Four Mountains Trading wordt verzonden. Mocht de Opdrachtgever na het ontvangen van de doos toch geen gebruik maken van de diensten van New Carbon / Four Mountains Trading dan zullen de gemaakte kosten van de doos a 25€ in rekening gebracht worden bij de Opdrachtgever.

artikel 5               Overmacht

1.            New Carbon / Four Mountains Trading is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

artikel 6               Betaling en incassokosten

1.            Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door New Carbon / Four Mountains Trading aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door New Carbon / Four Mountains Trading aangegeven. Four Mountains Trading is gerechtigd om periodiek te factureren.

artikel 8              Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.            De door New Carbon / Four Mountains Trading te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. New Carbon / Four Mountains Trading kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2.            De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door New Carbon / Four Mountains Trading verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3.            Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming vanNew Carbon / Four Mountains Trading, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar New Carbon / Four Mountains Trading geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) of extreem gebruik waar het product vanuit de producent al niet voor bedoeld was.

4.            De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan New Carbon / Four Mountains Trading te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan New Carbon / Four Mountains Trading te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat New Carbon / Four Mountains Trading in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient New Carbon / Four Mountains Trading in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.            Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij New Carbon / Four Mountains Trading opdracht gegeven heeft.

6.            Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.            Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal New Carbon / Four Mountains Trading de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze vanNew Carbon / Four Mountains Trading, zorgdragen voor herstel daarvan.

8.            Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van New Carbon / Four Mountains Trading daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9.            Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10.          In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens New Carbon / Four Mountains Trading en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

11.          New Carbon / Four Mountains Trading is niet verplicht een garantie kwestie aan te nemen indien binnen 5 jaar het gerepareerde product elders scheuren of breuken vertoont buiten het gerepareerde oppervlak.

12.          De garantietermijn van 5 jaar is slechts te verhalen op de oppervlakte van de carbon reparatie. Het is aannemelijk dat een breuk zich kan voordoen buiten het gerepareerde oppervlak. Hier heeft New Carbon / Four Mountains Trading geen invloed op maar wel de eigenlijke producent van het product. Deze dient hiervoor aansprakelijk te zijn.

13.      New Carbon / Four Mountains Trading zal enkel de schade repareren welke door de Opdrachtgever is aangegeven tijdens de aflevering of via schriftelijk contact.

artikel 9               Aansprakelijkheid

1.            Indien New Carbon / Four Mountains Trading aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.            New Carbon / Four Mountains Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat New Carbon / Four Mountains Trading is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.            Indien New Carbon / Four Mountains Trading aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van New Carbon / Four Mountains Trading beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.            De aansprakelijkheid van New Carbon / Four Mountains Trading is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.           . New Carbon / Four Mountains Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.            New Carbon / Four Mountains Trading is niet aansprakelijk voor (letsel) schade uit gevolg van een carbon breuk of andere oorzaken van het door New Carbon / Four Mountains Trading gerepareerde carbon product. De opdrachtgever moet beseffen dat wanneer hij/zij deze ter reparatie aanbied aan New Carbon / Four Mountains Trading het product elders door beide partijen onopgemerkte schade kan hebben. Vanwege het aanbieden door de opdrachtgever van het product ter reparatie aan New Carbon / Four Mountains Trading is het aannemelijk dat het product blootgesteld is aan krachten welke New Carbon / Four Mountains Trading niet heeft kunnen inschatten of signaleren. De opdrachtgever dient dan ook volledige informatie te geven aan New Carbon / Four Mountains Trading.

8.            De opdrachtgever moet weten dat bij een reparatie van New Carbon / Four Mountains Trading alle fabrieksgarantie van het product kan komen te vervallen.